ANBI

ANBI

Op deze pagina vindt u onze ANBI-gegevens

Naam en algemene gegevens

Naam: Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o.
Postadres: Rijksstraatweg 34, 9804 TD, Noordhorn
E-mail: info@gkzuidhorn-eo.nl
Internet: www.gkzuidhorn-eo.nl
K.v.K.: 75098156
RSIN / fiscaal nummer: 860141263
Bankrekening: NL33 RABO 0344 2233 61
ANBI: Groepsbeschikking nr. G134

Doel

 • In overeenstemming met de gereformeerde belijdenis, de Drie formulieren van eenheid, uitdragen en bewaren van het Heilig Evangelie naar het Woord van God, de Bijbel.
 • In Zuidhorn e.o. (weer) instellen, instant houden en onderhouden van:
  • gereformeerde erediensten 
  • catechetisch onderwijs,
  • plaatselijke kerkelijke gemeente,

Activiteiten/ beleidsplan

 • Beleggen van openbare kerkdiensten op de zondagen en de christelijke feestdagen alsmede op bid- en dankdagen.
 • Doen prediken van het Heilig Evangelie gegrond op het onfeilbare Woord van God in de openbare kerkdiensten. De preekvoorziening is gedelegeerd aan de preekvoorziener.
 • Bedienen van de sacramenten, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, in de openbare kerkdiensten.
 • Geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de kerk
 • Huisbezoek doen bij de leden van de gemeente
 • Bezoeken en bijstaan van zieke en oudere leden van de gemeente, leden met een fysieke en/of geestelijke beperking en andere leden in moeilijker omstandigheden.
 • Verschaffen van materiële hulp bij financiële problemen in het persoonlijke of gezinsleven van leden
 • Aansluiten bij en deelnemen aan, het kerkverband  van de Gereformeerde Kerken Nederland
 • Voor het kerkelijk samenleven  aanvaarden en naleven  van de Kerkorde  zoals deze door de Gereformeerde kerken in Nederland in 1978 is vastgesteld en op de GS van de GKN d.d. 12 maart 2016 is gepreciseerd.

Bestuur

 • Op 8 december 2019 zijn ambtsdragers bevestigd en is de kerk officieel geïnstitueerd. Dit betekent dat er een kerkenraad is gevormd die de kerk in- en buitenrechtelijk vertegenwoordigen.

Financiën

 • De financiële inkomsten bestaan geheel uit vaste vrijwillige bijdragen, collecten, giften e.d.
 • De verantwoordelijkheid voor het beheer van financiële middelen en eventuele goederen is gedelegeerd aan een commissie
 • Voor het beheer van de financiële middelen wordt gebruik gemaakt van een bank d.m.v. een betaal- en spaarrekening.
 • Alle werkzaamheden van kerkenraadsleden, bestuurders, commissie en gemeenteleden worden pro deo verricht. Alleen gemaakte onkosten komen in aanmerking voor vergoeding.
 • Predikanten en consulenten  ontvangen naast het vergoeden van gemaakte kosten ook een vergoeding per preekbeurt/ catechisatie les, afspraak/bezoek 

Baten en Lasten

 • De baten en lasten worden elk jaar in de maand november in een begroting vastgelegd.
 • De jaarrekeningen worden in de maand maart gecontroleerd en goedgekeurd en middels een verkorte staat gepubliceerd op de website www.gkzuidhorn-eo.nl