Nieuws

Nieuws

Het laatste nieuws van de GK Zuidhorn e.o.

Eenwording DGK en GKN
Op zaterdag 16 maart hebben de synodes van beide kerkverbanden besloten niet langer afzonderlijk te vergaderen maar dat de eerstvolgende (buitengewone) synode een gezamenlijke synode zal zijn. Naar verwachting zal die synode in oktober 2024 gehouden worden. Op deze vergadering zullen dan besluiten over de praktische uitvoering van de eenwording en de invulling van kerkverband en deputaatschappen worden genomen.

Erkenning en eenheid DGK en GKN
Nadat dit onlangs al door de GKN was uitgesproken, hebben op 20 januari 2024 ook de Gereformeerde Kerken (hersteld) wederzijds uitgesproken de GKN te erkennen als ware kerken van Christus en daarmee ook de kansels open te stellen en elkaars ambtsdragers en attestaties te erkennen. Daarmee zijn beide kerkverbanden één. Dit is ook expliciet door DGK uitgesproken en als logische consequentie vindt DGK dan ook dat we vanaf heden niet meer gescheiden moeten optrekken. Dit maakt naar binnen en buiten toe dat de eenheid ook zichtbaar is. DGK stelt voor om zo spoedig mogelijk een gezamenlijke synode te houden om de vereniging invulling te geven. De synode van de GKN heeft hierover op 27 januari vergaderd en besloten om inderdaad op korte termijn samen te vergaderen. Dit zal DV medio maart 2024 plaats vinden.

Groei in het Noorden
Met dankbaarheid -en ook verwondering- mag geconstateerd worden dat er in het Noorden van ons land verschillende gemeenten en preekplaatsen binnen de kerkverbanden van GKN en DGK zijn ontstaan. Het laatste voorbeeld hiervan is het initiatief om, in samenwerking met beide kerkverbanden, in Buitenpost een “preekplaats” te starten. Dit nadat er eerder al in Hoogezand, Slochteren en Leeuwarden vergelijkbare initiatieven zijn opgezet. In de drie noordelijke provincies zijn er daarmee 12 plaatsen waar elke zondag diensten gehouden worden.

“nieuwe gemeente” Assen-Kornhorn
Per 1 januari 2024 splitst de gemeente Assen-Kornhorn zich in twee zelfstandige gemeenten. Dit gebeurt na een zorgvuldige en jarenlange voorbereiding. De belangrijkste reden is de groei van de gemeente, met name in Assen. Ook speelt mee dat zich dit jaar in Leeuwarden een gemeente in wording aan het ontstaan is. Dit onder de vleugels van Kornhorn.

Jeugdhonk GK Zuidhorn
Op vrijdag 21 juli 2023 heeft een flinke groep jongeren uit onze gemeente de handen uit de mouwen gestoken om het eigen jeugdhonk een opknapbeurt te geven. Wat op korte termijn een tamelijk riant onderkomen moet worden, heeft nu nog wat likjes verf, een terras en interieur nodig, maar met de getoonde inzet en het enthousiasme zal dat vast wel goed komen!

Ds. Helmus consulent Zuid-Oost Groningen
De nieuwe gemeente Zuid-Oost Groningen heeft de kerkenraad van Zuidhorn e.o. benaderd met het verzoek of ds. P. Helmus een (uitgebreid) consulentschap bij hen zou willen vervullen. Na intern overleg en afstemming met de GK Harderwijk blijkt dat de ruimte en de wil er is om aan het verzoek van “Zuid-Oost” gehoor te geven. Dit zal betekenen dat het werkterrein van ds. Helmus zich op korte termijn zal gaan beperken tot het Noorden.

Ontmoetingsavond Bedum
Op DV 1 december 2022 vindt er een avond voor toerusting, ontmoeting en gesprek van leden van DGK en GKN in het Noorden plaats. Op deze avond zullen de predikanten Helmus en Sneep elk een inleiding houden, waarna een levendig forum- gesprek volgt. Uiteraard is er die avond volop ruimte voor samenzang, ontmoeting en onderling gesprek. Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

Diensten in de Dorpskerk

De laatste zondag van juni en de eerste twee van juli is de Dörpstee niet beschikbaar om als kerkgebouw dienst te doen. Met dank aan de Hervormde Gemeente in Zuidhorn wijken we op die zondagen daarom uit naar de oude Dorpskerk in het centrum. Op korte loopafstand is er royaal parkeergelegenheid op de verschillende parkeerplaatsen rond het centrum.

Kandidaat Douma beroepen
Eind november 2021 heeft kandidaat Rik Douma het beroep dat op hem is uitgebracht door de gereformeerde kerk Enschede e.o. aangenomen. Het peremptoir examen dat hem toegang tot het ambt moet verlenen zal naar verwachting in januari 2022 plaats vinden.

Douma geslaagd
Op zaterdag 22 januari 2022 heeft kandidaat Rik Douma zijn peremptoir examen met goed gevolg afgelegd en kan daardoor in het ambt van predikant binnen de Gereformeerde Kerken Nederland worden bevestigd. Dit zal D.V. op 12 februari plaats vinden waarna Douma vanaf dat moment predikant van de gereformeerde kerk Enschede zal zijn.

Beroepbaarstelling kandidaat R. Douma
Op de classisvergadering van 12 juni is br. R. Douma geëxamineerd en door de classis beroepbaar gesteld in de Gereformeerde Kerken Nederland.

Preekbevoegdheid ds. Bijzet, ds. Driest, prof. van de Pol
De classis Zuid heeft op 10 juni na een gesprek met prof. van de Pol aan hem preekbevoegdheid binnen de Gereformeerde Kerken Nederland verleend. Dat zelfde gebeurde ook met de predikanten Bijzet en Driest na een gesprek met de classis Noord op 12 juni.

Bevestiging en intrede kandidaat Helmus
Op 21 maart is kandidaat P. Helmus door ds. L. Heres in het midden van onze gemeente in het ambt van predikant bevestigd. Op diezelfde dag deed ds. Helmus in de middagdienst intrede met een preek vanuit 2 Tim. 1 : 12. De bemoediging voor een dienstknecht van God ligt in het ware vertrouwen.
In dat vertrouwen mag onze gemeente samen met de herder en leraar die de Heere ons geeft verder de toekomst in!

De ondertekening van het formulier door ds. Helmus

Pieter Helmus geslaagd!
Op 6 maart is kandidaat Helmus door de classis Noord van de Gereformeerde Kerken Nederland geëxamineerd in het kader van zijn toelating als predikant binnen onze kerken. Dit examen bestaat onder meer uit het maken van drie preken en een mondeling examen in de vakken exegese oude- en nieuwe testament, dogmatiek, ethiek, symboliek, kennis van de Heilige Schrift, ambtelijke vakken, kerkgeschiedenis en kerkrecht. Kortom een zeer veel omvattend en inhoudelijk examen dat een volle dag in beslag neemt. Aan het eind van het examen besloot de classis dat kandidaat Helmus goed heeft bewezen de kennis en motivatie te bezitten om als predikant in onze kerken te kunnen werken.

Kandidaat Helmus neemt beroep aan
Op 15 december 2020 heeft Kandidaat Pieter Helmus ons laten weten dat hij het beroep van onze gemeente heeft aangenomen. Hij weet zich door de Heere geroepen om in onze gemeente als herder en leraar te arbeiden en ziet er naar uit hieraan te beginnen. Voor het zover is, volgt er eerst nog een zogenaamd “peremptoir” examen in de classis Noord. Daarna kunnen bevestiging en intrede plaats vinden. Als de Heere het geeft, zal dat ergens in het voorjaar zijn.

Kandidaat Pieter Helmus beroepen
Onze gemeente heeft op 24 november een beroep uitgebracht op kandidaat P. Helmus uit Amersfoort. Tijdens een gemeentevergadering is gesproken over de financiële haalbaarheid en over wat deze kandidaat als herder en leraar voor onze gemeente zou kunnen betekenen. In vertrouwen dat onze Hemelse Vader ons persoonlijke leven en ons gemeenteleven leidt, heeft de gemeente dankbaar en met overweldigende meerderheid ingestemd met het voorstel om br. Helmus te beroepen. Wanneer hij het beroep aanneemt, zal ds. Helmus ook werkzaamheden voor de gereformeerde kerk Harderwijk e.o. gaan verrichten.

Kandidaat Helmus beroepbaar
Op de generale synode van 3 oktober heeft br. P. Helmus het voorbereidend examen met goed gevolg afgelegd en is binnen de GKN beroepbaar gesteld.

Live-uitzendingen
Dankzij de inspanningen van CvB en CLB worden onze erediensten sinds 30 augustus live via internet uitgezonden. Via het desbetreffende kopje op deze website kan iedereen de diensten meemaken.

Generale Synode Harderwijk 3 oktober
Op DV 3 oktober 2020 komen de kerken bijeen in Harderwijk. Tijdens die synode zal er onder andere gerapporteerd worden over de vorderingen met betrekking tot eenwording van GKN en DGK. Ook heeft br. Helmus de synode gevraagd hem preparatoir te examineren en hem bij goed gevolg beroepbaar te stellen in onze kerken.

Uitbreiding ambtsdragers
Op 5 juli 2020 mochten er twee broeders in de ambten worden bevestigd. Zodoende heeft GK Zuidhorn-eo nu 5 ambtsdragers om de gemeente te dienen.

Corona

Op dit moment kennen de erediensten en het gemeenteleven geen beperkingen of maatregelen meer.

18 juni 2021
De kerkenraad heeft besloten om de coronamaatregelen af te schalen en alleen nog de volgende criteria te handhaven:
Anderhalve meter afstand houden en thuis blijven in geval van ziekteverschijnselen.

3 oktober 2020
Met ingang van 4 oktober zullen er niet meer dan 30 personen in de kerkzaal worden toegelaten. Verder wordt het dragen van een mondkapje (bij binnenkomst en vertrek) aanbevolen. Eerdere maatregelen als afstand houden, thuis blijven bij klachten en handen wassen blijven uiteraard van kracht.

24 juni 2020
Met ingang van 5 juli zullen we DV weer als gehele gemeente samen kunnen komen. Er is in de Dörpstee zelfs ook nog ruimte voor eventuele gasten. Wel zijn er nog voorzorgsmaatregelen van toepassing.

31 mei 2020
De verbeterde landelijke situatie rond “Corona” is reden dat het weer mogelijk is erediensten in de Dörpstee te houden. Wel zullen stringente voorzorgsmaatregelen worden genomen en zijn de erediensten niet vrij toegankelijk.

21 maart 2020
Vanwege de situatie m.b.t. het coronavirus is het dorpshuis van Noordhorn voor alle gebruikers voorlopig gesloten. In verband hiermee komen de erediensten van 22 maart te vervallen. De kerkenraad beraadt zich op eventuele alternatieven

14 maart 2020
Maatregelen i.v.m. coronavirus:
Nu het coronavirus ook in Nederland een zorgwekkende verspreiding bereikt, heeft ook de kerkenraad moeten overwegen welke maatregelen we als kerk moeten nemen. We kijken onder andere naar de adviezen van de rijksoverheid, bijv. dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen zouden moeten worden afgelast. Nu heeft onze gemeente ongeveer 60 leden. Wel moeten we rekening houden met het feit dat meerdere van ons een kwetsbare gezondheid hebben. Ook kunnen we erop rekenen dat het coronavirus zich ook in de provincie Groningen verspreid heeft, al zijn er nog maar weinig gevallen vastgesteld.

Met hulp van advies van de Commissie van Beheer heeft de kerkenraad het volgende besloten:

 • De kerkdiensten van as. zondag gaan door;
 • Broeders en zusters die kwetsbaar zijn vanwege hun gezondheid of hun leeftijd worden dringend opgeroepen niet naar de kerk te komen;
 • Ook broeders en zusters die ziek zijn of door hun reispatroon of contacten vermoeden dat ze een besmettingsgevaar vormen worden dringend opgeroepen niet naar de kerk te komen;
 • Het koffiedrinken na de dienst gaat niet door;
 • De stoelen worden ruimer dan normaal opgesteld;
 • In plaats van een gewone collecte wordt er een deurcollecte gehouden;
 • Handen geven doen we niet (ook niet de preeklezer, predikant en ouderling van dienst);
 • Mocht het bij het avondmaal vieren nog nodig zijn, dan gebruiken we aparte bekertjes en wordt de broodschaal gepresenteerd in plaats van doorgegeven;
 • We proberen zo goed mogelijk de algemene hygiënische adviezen van het RIVM in acht te nemen:
  • Regelmatig en grondig handen wassen
  • Deurkrukken reinigen
  • Bekende regels m.b.t. hoesten, niezen, etc.

Onze eigen kerkdiensten zijn helaas nog niet via internet te volgen. U kunt wel kerkdiensten volgen of terugluisteren van onze zusterkerken. Niet alle kerken laten de erediensten overigens doorgaan, dus u bent wellicht aangewezen op diensten van de afgelopen weken.

De ontwikkelingen rond de corona-epidemie zijn ongekend en misschien beangstigend. Gelukkig mogen we weten dat onze Here alles in zijn hand houdt en voor ons zorgt. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Laten we ook bidden of God ons wil beschermen en de pandemie snel wil indammen.

Nu is het ook belangrijk dat we naar elkaar omzien, ook als we niet allemaal naar de kerk of bij elkaar op bezoek kunnen komen. Laten we goed voor elkaar en onze naasten zorgen, zowel geestelijk als praktisch.

Examen kandidaat Jongeneel
Op 29 februari vindt onder jacobitisch beding het peremptoir examen van kandidaat Jongeneel plaats. Dit zal gebeuren tijdens een buitengewone zitting van de generale synode van de GKN in Harderwijk. Bij positief gevolg zal br. Jongeneel dan binnenkort als predikant van de gemeente van Zwijndrecht worden bevestigd.

Instituering
Op 8 december 2019 zijn in de middagdienst drie ambtsdragers door ds. J.R. Visser bevestigd. Hiermee is de gereformeerde kerk Zuidhorn e.o. officieel geinstitueerd. De dienst werd behalve door de eigen gemeenteleden ook door een flink aantal gasten bijgewoond. Onder andere de burgerlijke gemeente was vertegenwoordigd door wethouder Nederveen. Verder waren de meeste zusterkerken uit het kerkverband middels een afvaardiging present. En ook waren er veel (vaste) gasten die sowieso al regelmatig in het midden van de gemeente verkeren. Na de dienst werd de gemeente gefeliciteerd door ds. Visser en door br. G.H. Werkman namens de kerk van Assen-Kornhorn.